مقاله خود را جستجو کنید

در این بخش میتوانید مقاله خود به صورت حرفه ای جستجو نماید.

مرجع کامل آرایه ها در PHP

 تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2014    دسته بندی : پی اچ پی
array_diff_key : مقایسه بین کلیدهای  2 یا چند آرایه (مقدارها رو چک نمیکنه، فقط کلید ها)- کلیدهای متفاوت آرایه اول به خروجی ارسال میشه :
$arr1 = array("id"=>"1" ,"name" => "ali" , "email" => "[email protected]");
$arr2 = array("id"=>"0","pass"=>"0");

$array_intersect = array_diff_key($arr2, $arr1);
print_r($array_intersect);
in_array : چک کنه که یک مقدار در یک آرایه وجود داره یا نه :
$arr = array("ali", "majidi", "php", 'alimajidi.ir');
if( in_array('majidi', $arr) )
	echo 'Yesss';
else
	echo "OOPS";
 array_combine :  دو آرایه رو به یک آرایه تبدیل مبکنه.به این صورت که آرایه ای که در پارامتر اول بهش میدیم به عنوان کلید و آرایه پارامتر دوم به عنوان مقادیر آرایه جدید در نظر گرفته میشن ،در صورتی که تعداد عناصر آرایه اول با آرایه دوم برابر نباشه FALSE برگشت داده میشود :
$a = array('green', 'red', 'yellow');
$b = array('avocado', 'apple', 'banana');
$c = array_combine($a, $b);

print_r($c);
array_count_values : تعداد تکرار کلیدهای یک آرایه رو به صورت یک آرایه انجمنی برمیگردونه :
$array = array(1, "hello", 1, "world", "hello");
print_r(array_count_values($array));
array_diff : با این تابع میتونید یک ارایه رو با چند آرایه دیگه مقایسه کنید.در این تابع مقادیر(values) آرایه اول با مقادیر آرایه های بعدی مقابسه میشه و value هایی که در آرایه اول باشه اما در آرایه های بعدی نباشه برگشت داده میشه :
$a1=array(0=>"Cat",1=>"Dog",2=>"Horse");
$a2=array(3=>"Horse",4=>"Dog",5=>"Fish");
print_r(array_diff($a1,$a2));
array_diff_assoc : مقایسه کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه . کلیدها و مقادیر آرایه اول با بقیه آرایه ها مقایسه میشن و در صورتی که در یک کلید و مقدار در آرایه اول بود اما در بقیه ارایه ها نبود برگشت داده میشه :
$a1=array(0=>"Cat",1=>"Dog",2=>"Horse");
$a2=array(0=>"Rat",1=>"Horse",2=>"Dog");
$a3=array(0=>"Horse",1=>"Dog",2=>"Cat");
print_r(array_diff_assoc($a1,$a2,$a3));
array_fill : تابعی برای پر کردن یک آرایه. پارامتر اول عدد شروع کلید آرایه.پارامتر دوم تعداد عناصری که باید به آرایه اضافه بشه و پارمتر سوم مقداری که باید به آرایه داده بشه :
$a=array_fill(2,3,"Dog");
print_r($a);
array_flip : این تابع جای کلیدها و مقادیر رو عوض میکنه :
$a=array(0=>"Dog",1=>"Cat",2=>"Horse");
print_r(array_flip($a));
array_key_exists : این تابع چک میکنه که آیا یک کلید خاص در آرایه وجود داره یا نه .پارامتر اول کلید رو میگیره و پارامتر دوم آرایه :
$a=array("a"=>"Dog","b"=>"Cat");
 if (array_key_exists("a",$a))
 {
 echo "Key exists!";
 }
 else
 {
 echo "Key does not exist!";
 }
  array_keys : تمام کلیدهای آرایه رو به صورت یک آرایه بر میگردونه:
$ar = array('a'=>'Dog','b'=>'cat','c'=>'horse');
 print_r(array_keys($ar));
array_map : این تابع هر مقدار از آرایه رو به یک تابع ارسال میکنه و نتیجه تابع رو به صورت یک آرایه بر میگردونه :
function sqr($v)
 {
 return $v * $v;
 }
 $ar = array(2 , 3 , 4 , 5 , 6 );
 print_r(array_map('foo' , $ar));
array_merg : ادغام دو یا چند آرایه باهم ،اگر کلید همنام در آرایه ها وجود داشته باشه کلید و مقدار آخرین آرایه در آرایه جدید قرار میگیره  :
$a1=array("a"=>"Horse","b"=>"Dog");
$a2=array("c"=>"Cow","b"=>"Cat");
print_r(array_merge($a1,$a2));
array_pop : آخرین عنصر آرایه رو حذف میکنه :
$a=array("Dog","Cat","Horse");
	array_pop($a);
	print_r($a);
  array_product : حاصلضرب تمام مقادیر آرایه رو حساب میکنه و بر میگردونه :
$a=array(5,5);
	echo(array_product($a));// 25
array_push : یک یا چند مقدار جدید رو به انتهای آرایه اضافه میکنه :
$a=array("Dog","Cat");
array_push($a,"Horse","Bird");
print_r($a);
array_rand : به صورت تصادفی یک کلید از آرایه رو بر میگردونه.در قسمت number اگر عددی قرار داشته باشه به همون تعداد کلید های تصادفی از آرایه برگشت داده میشه :
$a=array("a"=>"Dog","b"=>"Cat","c"=>"Horse");
print_r(array_rand($a,2));
array_reduce : این تابع مقادیر یک آرایه رو به یک تابع از قبل تعریف شده ارسال میکنه و نتیجه رو به صورت string (رشته) برمیگردونه. initial یک مقدار جدا برای ارسال به آرایه است:
function myfunction($v1,$v2)
{
return $v1 . "-" . $v2;
}
$a=array("Dog","Cat","Horse");
print_r(array_reduce($a,"myfunction"));//-Dog-Cat-Horse
array_revers : برای عکس کردن یک آرایه از این تابع استفاده میشه :
Array (=> Horse [b] => Cat [a] => Dog )
array_search : جستجو در بین مقادیر آرایه و برگشت دادن کلید :
strict : اگر true باشه بین '5' و 5 فرق قائل میشه.به صورت پیش فرض false
$a=array("a"=>"5","b"=>5,"c"=>"5");
echo array_search(5,$a,true); // b
array_shift : عنصر اول از آرایه رو حذف و برگشت میده :
$a=array("a"=>"Dog","b"=>"Cat","c"=>"Horse");
echo array_shift($a);
print_r ($a);
array_slice : قسمتی از آرایه رو برمیگردونه :
$a=array(0=>"Dog",1=>"Cat",2=>"Horse",3=>"Bird");
print_r(array_slice($a,1,2));
array_splice : قسمتهایی از آرایه رو حذف میکنه و با عناصر جدید جایگزین میکنه.و یک آرایه جدید برمیگردونه :
$a1=array(0=>"Dog",1=>"Cat",2=>"Horse",3=>"Bird");
$a2=array(0=>"Tiger",1=>"Lion");
array_splice($a1,0,2,$a2);
print_r($a1);
array_sum : جمع تمام مقادیر آرایه رو بر میگردونه:
$a=array(0=>"5",1=>"15",2=>"25");
echo array_sum($a);
// 45
array_unique : مقادیر (values) مشابه رو از آرایه حذف میکنه.در صورتی که مقادیر مشابه وجود داشته باشن اولین مقدار نگه داشته میشه و بقیه مقادیر مشابه حذف میشن :
$a=array("a"=>"Cat","b"=>"Dog","c"=>"Cat");
print_r(array_unique($a));
array_values : تمام مقادیر(values) یک آرایه رو به صورت یک آرایه جدید برمیگردونه :
$a=array("a"=>"Cat","b"=>"Dog","c"=>"Horse");
print_r(array_values($a));
array_walk : تمام مقادیر آرایه رو به یک تابع از پیش تعریف شده ارسال میکنه.(مانند تابع array_map) .پارامترهای ورودی تابع تعریف شده کلیدها و مقادیر آرایه هستند :
function myfunction($value,$key)
{
	echo "The key $key has the value $value";
}
$a=array("a"=>"Cat","b"=>"Dog","c"=>"Horse");
array_walk($a,"myfunction");
current : مقدار فعلی یک آرایه رو بر میگردونه :
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo current($people) . "
";
// Peter
<h3 dir="ltr">end(array)</h3>
آخرین مقدار آرایه رو بر میگردونه.
<pre class="brush: php; gutter: true">
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
echo current($people)."  ";
echo end($people);
extract : این تابع یک آرایه انجمنی رو به عنوان اولین پارامتر میگیره و کلیدهای آرایه رو به متغیر تبدیل میکنه. کلیدهای آرایه نام متغیر و مقادیر کلیدها به مقدار متغیر تبدیل میشن :
$my_array = array("a" => "Cat","b" => "Dog", "c" => "Horse");
extract($my_array);
echo "$a = $a; $b = $b; $c = $c";
extract_rules : – EXTR_OVERWRITE : اگر متغیر از قبل وجود داشته باشه از بین میره و مقدار جدید داخلش قرار میگیره – EXTR_SKIP : اگر متغیراز قبل وجود داشته باشه جایگزین نمیشه – EXTR_PREFIX_SAME : درصورت همنام بودن یک پیشوند به متغیر اضافه میشه. – EXTR_PREFIX_ALL : به همه متغیرها یک پیشوند اختصاص داده میشه – EXTR_PREFIX_INVALID : فقط به کلیدهایی که نام مجاز برای متغیر شدن ندارن یا کلیدهای عددی یک پیشوند اضافه میشه. – EXTR_IF_EXISTS : فقط اگر متغیر وجود داشته باشه جایگزین میشه – EXTR_PREFIX_IF_EXISTS : در صورتی که متغیر از قبل موجود باشه یک پیشوند به متغیر جدید اضافه میشه. – EXTR_REFS : متغیرها رو به صورت reference میسازه prefix : اگر EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID EXTR_PREFIX_IF_EXISTS استفاده بشه پیشوندی که در این قسمت مشخص میشه به متغیر ها داده میشه :
$a = 'Original';
$my_array = array("a" => "Cat","b" => "Dog", "c" => "Horse");
extract($my_array, EXTR_PREFIX_SAME, 'dup');
echo "$a = $a; $b = $b; $c = $c; $dup_a = $dup_a;";
// $a = Original; $b = Dog; $c = Horse; $dup_a = Cat;
  prev : اشاره گر رو به عنصر قبلی آرایه جرکت میده و به خروجی میفرسته :
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
echo current($people) . " ";
echo next($people) . " ";
echo prev($people);
range : تابع range یک آرایه میسازه با بازه ای از داده ها. low : کمترین مقدار high : بیشترین مقدار step : مقدار زیاد شدن از کم به زیاد رو مشخص میکنه.
$number = range(0,5);
print_r ($number);
  reset : انتقال اشاره گر به اولین عنصر آرایه :
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
echo current($people) . " ";
echo next($people) . " ";
echo reset($people);
shuffle : نحوه قرار گیری عناصر داخل آرایه رو به صورت تصادفی تغییر میده و کلیدهای جدیدی به عناصر آرایه نسبت میده :
$my_array = array("a" => "Dog", "b" => "Cat", "c" => "Horse");
shuffle($my_array);
print_r($my_array);
sizeof : تعداد عناصر ارایه رو بر میگردونه.mode اگر 1 تنظیم بشه آرایه های چند بعدی هم تشخیص داده میشه :
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
$result = sizeof($people);
echo $result;// 4
در آخر از جناب مقدم جهت جمع آوری این مطالب تشکر میکنم . موفق باشید .    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *