مقاله خود را جستجو کنید

در این بخش میتوانید مقاله خود به صورت حرفه ای جستجو نماید.

سورس ربات مترجم گوگل (انگلیسی به فارسی) در تلگرام

 تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2017    دسته بندی : برنامه نویسی تلگرام
ربات تلگرام مترجم گوگل

آموزش برنامه نویسی ساخت ربات مترجم گوگل (انگلیسی به فارسی) تلگرام
با سلام و عرض ادب، در این مطلب با استفاده از api گوگل ربات مترجمی خواهیم ساخت، که با استفاده از این ربات میتوانید متن های انگلیسی خود را به فارسی ترجمه کنید .

سورس ربات تلگرام (index.php) :

<?php

define('API_KEY','500900601:AAF8DumK_dHT9LI8ec0BSBA0_5952'); 
$telegram = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);
$user_id = $telegram['message']['chat']['id'];
$text = $telegram['message']['text'];


	if($text == "/start")
		message($user_id , 'سلام به ربات مترجم طوبی خوش امدید. 
							متن انگلیسی خود را ارسال کنید .');	
	else{
		$translation = translate('en', 'fa', $text);
		message($user_id , $translation);	
	}


//Send Method
function bot($method,$datas=[]){
	 $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init();
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 
	 curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); 
	 $res = curl_exec($ch); 
	 if(curl_error($ch)){
		var_dump(curl_error($ch)); 
	 }else{ 
		return json_decode($res); 
	 } 
}

// Send Message 		
function message($user_id , $text){
	bot(
	'sendMessage', [
		'chat_id'=> $user_id,
		'text'=> $text,
		'reply_markup' => json_encode( ['keyboard' => [["فارسی به انگلیسی","انگلیسی به فارسی" ]],'one_time_keyboard'=>true,'resize_keyboard'=>true ] )
	]);				
}


//translate from google
function translate($source, $target, $text) {
	
  $response 		= requestTranslation($source, $target, $text);
  $translation 	= getSentencesFromJSON($response);
  return $translation;
}
 
function requestTranslation($source, $target, $text) {
  $url = "https://translate.google.com/translate_a/single?client=at&dt=t&dt=ld&dt=qca&dt=rm&dt=bd&dj=1&hl=es-ES&ie=UTF-8&oe=UTF-8&inputm=2&otf=2&iid=1dd3b944-fa62-4b55-b330-74909a99969e";
  $fields = array(
    'sl' => urlencode($source),
    'tl' => urlencode($target),
    'q' => urlencode($text)
  );

  $fields_string = "";
  foreach($fields as $key=>$value) {
    $fields_string .= $key.'='.$value.'&';
  }
  
  rtrim($fields_string, '&');
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'AndroidTranslate/5.3.0.RC02.130475354-53000263 5.1 phone TRANSLATE_OPM5_TEST_1');

  $result = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);
  return $result;
}
 
function getSentencesFromJSON($json) {
  $sentencesArray = json_decode($json, true);
  $sentences = "";
  foreach ($sentencesArray["sentences"] as $s) {
    $sentences .= $s["trans"];
  }
  return $sentences;
}

1- آدرس سایتتون https باشد، یعنی اینکه بر روی هاست ssl داشته باشید (طوبی وب گستر ssl رایگان داره میتونید هاستتون رو از اینجا خریداری کنید ).
2- فایل index.php بالا رو در هاستتون آپلود کنید .
3- آدرس زیر را به همراه توکن و آدرس فایل آپلود شده در آدرس بار مرورگر اجرا کنید :

https://api.telegram.org/bot(Token)/setWebhook?url=https://(Address)/index.php

موفق باشید.

برای مشاهده ربات اینجا کلیک کنید .
دانلود سورس ربات 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *